Algemene voorwaarden

Artikel 1 definitie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en tot het leveren van (internet)diensten van BP-Design, gevestigd te Zoetermeer.

1.2 De opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.

1.3 Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van de BP-Design, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.

1.4 Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

1.5 Onder “documenten” wordt verstaan: door de BP-Design en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.

1.6 Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die de BP-Design en/of de wederpartij (moet) verstrekken.

1.7 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

1.8 Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

1.9 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2 algemeen

2.1 de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van BP-design, overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen BP-design en de wederpartij, danwel zijn rechtsopvolger.

2.2 wanneer in de algemene voorwaarden wordt aangegeven dat een handeling schriftelijk dient te geschieden, wordt daarmee ook bedoeld per e-mail.

2.3 afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door BP-design en de wederpartij zijn overeengekomen en hebben alleen gelding voor de specifieke overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

2.4 de algemene voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op eventueel door de wederpartij gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden.

2.5 als deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen BP-design en de wederpartij, wordt de wederpartij geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.6 indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.7 bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een overeenkomst en de algemene voorwaarden, hebben de bepalingen uit de overeenkomst voorrang. Bij tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en een specifieke bijlage hebben de bepalingen uit de specifieke bijlage(n) voorrang.

2.8 elektronische communicatie tussen partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Artikel 3 offertes en totstandkoming overeenkomst

3.1 offertes en andere aanbiedingen van BP-design zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst, tenzij door BP-design schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van 30 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

3.3 de wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan BP-design verstrekte gegevens waarop BP-design zijn aanbieding baseert. Indien die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft BP-design het recht om de aanbieding te wijzigen.

3.4 een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door de wederpartij van een ongewijzigde geldige offerte en/of aanbieding van BP-design.

Artikel 4 uitvoering van de overeenkomst en levering

4.1 BP-design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De tussen BP-design en de wederpartij te sluiten overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst BP-design uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de overeenkomst.

4.2 Partijen bepalen in de overeenkomst de leveringstermijnen en –data alsmede de plaats en wijze waarop de diensten worden geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die de wederpartij verstrekt en de medewerking van de wederpartij en relevante derden. Genoemde leveringstermijnen gelden dan ook niet als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.

4.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is BP-design gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de wederpartij resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4 BP-design is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van BP-design en zal BP-design hiervan melding maken aan de wederpartij.

4.5 BP-design is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.

4.6 Diensten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd indien de wederpartij niet binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van de betreffende diensten schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de diensten niet worden geaccepteerd. Indien de opmerkingen binnen de overeenkomst passen dient BP-design dan binnen een redelijke termijn de diensten te vervangen of aan te passen. Als de wederpartij de diensten weer niet accepteert, zullen partijen de acceptatieprocedure nogmaals doorlopen. Deze procedure zal telkens worden herhaald indien tijdens de hernieuwde acceptatietest wederom door de wederpartij wordt onderbouwd waarom de diensten niet worden geaccepteerd.

4.7 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, informatie/data, documenten of programma’s die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tot stand worden gebracht of gebruikt worden, gaat over op de wederpartij op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de wederpartij of een hulppersoon van de wederpartij worden gebracht.

Artikel 5 prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben prijsindicaties, begrotingen, budgetten en/of voorcalculaties van BP-design slechts een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer partijen dat zijn overeengekomen, is BP-design verplicht om de wederpartij te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.

5.3 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop BP-design de vergoeding voor diensten aan de wederpartij in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door de wederpartij betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal de wederpartij binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen.

5.4 Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de wederpartij, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien de wederpartij na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval de wederpartij naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor externe deskundigen.

5.5 BP-design heeft het recht diensten die zich nog onder BP-design bevinden onder zich houden wanneer de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, totdat de wederpartij wel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de diensten die BP-design nog onder zich houdt.

5.6 BP-design is gerechtigd om gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen voor zijn diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het cbs (consumentenprijsindex “alle huishoudens”), vermeerderd met ten hoogste vijftien procent (15%). BP-design is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien hij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.

5.7 Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan zij gelden als geaccepteerd. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.

5.8 BP-design is gerechtigd de wederpartij tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren, te verrekenen dan wel zekerheid voor nakoming door de wederpartij te verlangen.

5.9 De wederpartij gaat akkoord met elektronische facturatie door BP-design.

Artikel 6 wijziging van de opdracht, c.q. Meerwerk

6.1 De wederpartij aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed indien tussentijds de omvang van de overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal BP-design dit de wederpartij zo spoedig mogelijk melden.

6.2 Indien op grond van een wijziging van de overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van de wederpartij, door BP-design extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 BP-design is gerechtigd dit meerwerk zonder (voorafgaande) schriftelijke toestemming van de wederpartij uit te voeren voor zover de kosten die dit meerwerk met zich meebrengt niet meer bedragen dan tien procent (10%) van de oorspronkelijk overeengekomen totale vergoeding.

6.4 Indien de kosten voor meerwerk meer dan tien procent (10%) bedragen, zal BP-design de wederpartij daarvan op de hoogte stellen. Partijen zullen dan in onderling overleg de te nemen maatregelen bespreken.

Artikel 7 verplichtingen de wederpartij

7.1 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen, waarvan BP-design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door BP-design in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van de wederpartij, tijdig aan BP-design worden verstrekt en zal alle door BP-design verlangde medewerking verlenen. Offertes en aanbiedingen van BP-design alsmede de daarna gesloten overeenkomst, zijn gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt.

7.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BP-design worden verstrekt, heeft BP-design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

7.3 Voor zover in het kader van de overeenkomst door BP-design gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is de wederpartij verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en is hij geheel en zelfstandig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van BP-design.

7.4 Voor zover in het kader van de overeenkomst door BP-design gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het de wederpartij zonder toestemming van BP-design verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.

Artikel 8 (tussentijdse) beëindiging en de gevolgen daarvan

8.1 Een overeenkomst gaat in op de datum als beschreven in artikel 3 voor de periode zoals tussen partijen schriftelijk is overeengekomen en eindigt van rechtswege op de tussen partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de diensten is voltooid.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kunnen partijen de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

8.3 Elke partij is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere partij anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de andere partij wijzigt.

8.4 Ontbinding van de overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is alleen geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden of anders is voorgeschreven in de wet.

8.5 In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen BP-design reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij de wederpartij bewijst dat BP-design ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die BP-design vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen BP-design ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.6 In het geval van ontbinding van de overeenkomst, komen alle aan de wederpartij verleende rechten te vervallen. De wederpartij is niet langer gerechtigd om van de dienst gebruik te maken.

8.7 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten)

9.1 Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, berusten alle ie-rechten die rusten op al de in het kader van de overeenkomst verleende diensten alsmede op alle andere materialen of informatie die BP-design ter beschikking heeft gesteld, uitsluitend bij BP-design en/of zijn licentiegevers.

9.2 Niets in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst impliceert een overdracht van ie-rechten. De wederpartij verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de diensten voor de in de overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien niet schriftelijk anders is bepaald, geldt het verleende gebruiksrecht alleen voor Nederland.

9.3 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent ie-rechten uit de resultaten van diensten te verwijderen of te wijzigen.

9.4 BP-design doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 auteurswet.

9.5 Het is BP-design toegestaan de diensten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.

9.6 BP-design behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen in de diensten aan te brengen. Het is de wederpartij niet toegestaan deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of voor dat doel middelen aan te bieden.

9.7 BP-design vrijwaart de wederpartij voor rechtsvorderingen van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat door BP-design zelf ontwikkelde (delen van) de diensten inbreuk maken op enig in nederland geldend ie-recht onder de voorwaarde dat de wederpartij BP-design onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan BP-design.

De wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan BP-design verlenen om zich, indien nodig in naam van de wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

9.8 de hierboven vermelde verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met:

Door de wederpartij aan BP-design ter beschikking gestelde materialen; en/of wijzigingen die de wederpartij in de dienst heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

9.9 indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door BP-design zelf ontwikkelde diensten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend ie-recht of indien naar het oordeel van BP-design een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal BP-design zo mogelijk zorg dragen dat de wederpartij de dienst (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Indien BP-design naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat de wederpartij de geleverde dienst ongestoord kan blijven gebruiken, zal BP-design het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen.

Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van BP-design wegens schending van ie-rechten van een derde is geheel uitgesloten.

Artikel 10 privacy

10.1 indien in het kader van het verrichten van de diensten door BP-design persoonsgegevens van klanten van de wederpartij moeten worden verwerkt, moet BP-design als “bewerker” in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens en de wederpartij als “verantwoordelijke” worden aangemerkt.

10.2 de wederpartij staat er jegens BP-design voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De wederpartij vrijwaart BP-design tegen elke (rechts)vordering van derden, waaronder toezichthouders en betrokkenen, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens in het kader van de overeenkomst.

10.3 de wederpartij heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de wet bescherming persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de wederpartij. BP-design zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door de wederpartij na te komen verplichtingen, waaronder het doorzenden van verzoeken van derden in het kader van de verplichtingen van de wederpartij. De kosten verbonden aan deze medewerking komen volledig voor rekening van de wederpartij.

10.4 BP-design zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de persoonsgegevens die hij verwerkt in opdracht van de wederpartij te beveiligen om onrechtmatige verwerking te voorkomen. BP-design zal de van de wederpartij verkregen persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken.

10.5 BP-design zal met de wederpartij de te nemen passende technische en organisatorische maatregelen bespreken teneinde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

10.6 de wederpartij erkent dat hij volledige kennis heeft van de door BP-design te voeren technische en organisatorische maatregelen en verklaart hierbij dat deze rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

10.7 indien zich, ondanks het feit dat BP-design de overeengekomen passende maatregelen heeft doorgevoerd, een beveiligingsincident voordoet waarbij sprake is van i) vernietiging, ii) verlies, iii) vervalsing, iv) niet toegelaten verspreiding en/of toegang tot, dan wel v) enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, kan de wederpartij BP-design niet aansprakelijk houden voor enige door de wederpartij als gevolg hiervan geleden schade.

10.8 indien de wederpartij nadrukkelijk om maatregelen verzoekt die, naar oordeel van BP-design, niet als passende technische en organisatorische maatregelen kunnen worden aangemerkt, vindt de doorvoering van deze maatregelen volledig voor rekening en risico van de wederpartij plaats en accepteert BP-design geen aansprakelijkheid voor eventueel door de wederpartij of derden geleden schade.

10.9 de wederpartij vrijwaart BP-design volledig tegen alle claims van derde partijen, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – boetes opgelegd door toezichthoudende instanties, die op enigerlei wijze gebaseerd zijn op de stelling dat de door BP-design getroffen technische en organisatorische maatregelen als bedoeld in artikel 10.8 niet passend en/of anderszins niet afdoende zijn.

Artikel 11 vertrouwelijkheid

11.1 partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen in welke vorm dan ook – schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – software, (source)code, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties, documentatie (“vertrouwelijke informatie”) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheimhouden.

11.2 partijen zullen de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zij zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de vertrouwelijke informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst.

11.3 de verplichtingen tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie zijn niet van toepassing in zoverre de partij die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie:

  1. I) reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst;

Ii) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;

Iii) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende partij kan worden toegerekend;

Iv) op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren;

  1. V) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende partij de andere partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld;

Vi) openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende partij.

11.4 elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals 1 (een) jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 12 aansprakelijkheid

12.1 de aansprakelijkheid van BP-design wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen en/of uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot de vergoeding van door de wederpartij geleden directe schade tot een maximaal van € 10.000,-, dan wel tot maximaal het bedrag van de voor de uitvoering van de overeenkomst bedongen vergoeding, waarbij in geval van duurovereenkomsten de bedongen vergoeding voor een jaar zal gelden.

12.2 onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. I) redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie van BP-design aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de wederpartij wordt ontbonden;

Ii) redelijke kosten die de wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat BP-design op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

Iii) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze overeenkomst;

Iv) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze overeenkomst.

12.3 iedere aansprakelijkheid van BP-design voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

12.4 de in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BP-design of diens leidinggevenden (“eigen handelen”).

12.5 de aansprakelijkheid van BP-design wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de wederpartij zijn onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en BP-design ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BP-design in staat is adequaat te reageren.

12.6 voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BP-design meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen BP-design vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

12.7 het gebruik door de wederpartij van de diensten komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de wederpartij. BP-design accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat de wederpartij van de diensten maakt. De wederpartij vrijwaart BP-design voor enige aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik van de diensten door de wederpartij.

Artikel 13 overmacht

13.1 er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door partijen indien sprake is van overmacht.

13.2 onder overmacht wordt onder meer begrepen onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van partijen, tekortkomingen van door partijen ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

13.3 indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, ongedaanmaking of compensatie ter zake deze ontbinding.

13.4 indien BP-design ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is hij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 overdracht van rechten en verplichtingen

14.1 de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst kunnen door partijen slechts aan derden worden ge(sub)licentieerd en/of overgedragen, indien de wederpartij hiermee schriftelijk akkoord gaat.

Artikel 15 schikking en bemiddeling

15.1 indien een geschil tussen partijen niet naar tevredenheid kan worden opgelost, zal het geschil, alvorens het voor te leggen aan de rechter, worden voorgelegd aan daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van partijen om de mogelijkheden van een schikking te beproeven, dan wel aan een onafhankelijke mediator ter bemiddeling.

Artikel 15 schikking en bemiddeling

15.1 indien een geschil tussen partijen niet naar tevredenheid kan worden opgelost, zal het geschil, alvorens het voor te leggen aan de rechter, worden voorgelegd aan daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van partijen om de mogelijkheden van een schikking te beproeven, dan wel aan een onafhankelijke mediator ter bemiddeling.

Artikel 16 toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 op deze algemene voorwaarden is uitsluitend nederlands recht van toepassing

16.2 de toepasselijkheid van het weens koopverdrag is uitgesloten.

16.3 enige geschillen die tussen BP-design en de wederpartij ontstaan in het kader van of in verband met deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Den Haag.